Prima       Contact       Harta
Actualizat la: 16.11.2017
 Facebook        Youtube         Flux RSS         Widget Informer      

Prima   -  Minister   -  Atribuţiile ministerului

Atribuţiile ministerului

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor are misiunea de a elabora, a promova şi a implementa politica statului în domeniul dezvoltării regionale, amenajării şi planificării teritoriului, arhitecturii, proiectării, urbanismului, construcţiei, producerii materialelor de construcţie şi locuinţelor.

 În vederea realizării misiunii sale, Ministerul are funcţia de a elabora cadrul legislativ şi normativ necesar realizării obiectivelor în domeniile sale de activitate, ajustândule la standardele comunităţii europene.

 Totodată, Ministerul monitorizează respectarea legislaţiei în vigoare pentru asigurarea calității construcţiilor sub aspectul securităţii faţă de toate categoriile factorilor de risc - natural, tehnogenic şi antropogen, precum şi sub aspectul eficienţei economice şi tehnologice.

 Printre principalele atribuţii ale Ministerului se numără elaborarea, monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei naţionale de dezvoltare regională, gestionarea Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională, precum şi determinarea priorităţilor naţionale de dezvoltare regională în colaborare cu Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, Consiliile regionale pentru dezvoltare, precum și cu alte ministere.

 În domeniul construcţiilor, Ministerul elaborează şi asigură respectarea Planului Naţional de amenajare al teritoriului, coordonează procesul de implementare a principiilor de dezvoltare durabilă în proiectarea urbanistică, coordonează şi monitorizează reconstrucţia, restaurarea şi restabilirea monumentelor de arhitectură, istorie şi cultură, care formează aspectul urbanistic al zonelor istorice pe teritoriul raioanelor, municipiilor, oraşelor, satelor şi comunelor, precum şi al complexelor arhitectonice, etc.

 În activitatea sa Ministerul promovează implementarea noilor tehnologii, echipamente, aparate, maşini, mecanisme performante şi a noilor materiale, precum şi antrenează mass-media, organizaţiile nonguvernamentale şi populaţia în procesul de luare a deciziilor.

Vă propunem să cunoaşteţi funcţiile, atribuţiile şi obiectivele Ministerului prin vizualizarea Regulamentului de activitate a Ministerului (descarcă aici).

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL
privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 

I. Dispoziţii generale

    Domeniul de aplicare

    1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (în continuare - Regulament) reglementează statutul juridic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi locul lui în structura administraţiei publice centrale, funcţiile de bază, atribuţiile, drepturile şi responsabilităţile, precum şi organizarea activităţii acestuia.
    Statutul juridic al Ministerului şi locul lui în structura administraţiei publice centrale
    2. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (în continuare - Minister) este organul central de specialitate al administraţiei publice care elaborează şi promovează politica statului în domeniul amenajării şi planificării teritoriului, arhitecturii, urbanismului, construcţiei, producerii materialelor de construcţie, locuinţelor şi dezvoltării regionale.
    3. Ministerul este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat, de conturi trezorerial şi de mijloace speciale, de mijloace financiare şi materiale, de alte atribute indispensabile bunei activităţi.

    Cadrul legal de activitate a Ministerului

    4. Ministerul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, legile şi hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, cu alte acte normative, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi cu prezentul Regulament.

II. Misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile Ministerului

    5. Misiunea Ministerului constă în realizarea prerogativelor constituţionale ale Guvernului privind elaborarea, promovarea şi implementarea politicii statului în domeniul amenajării şi planificării teritoriului, arhitecturii, proiectării, urbanismului, construcţiei, producerii materialelor de construcţie, locuinţelor şi dezvoltării regionale.
    Funcţiile de bază
    6. În vederea realizării misiunii sale, Ministerul are următoarele funcţii de bază:
    1) elaborează şi promovează documentele de politici în domeniile amenajării şi planificării teritoriului, arhitecturii, proiectării, urbanismului, construcţiilor, industriei materialelor de construcţie, locuinţelor şi dezvoltării regionale, ajustîndu-le la standardele comunităţii europene;
    2) elaborează cadrul legislativ şi normativ necesar pentru realizarea obiectivelor în domeniile sale de activitate şi asigură compatibilitatea prevederilor legislaţiei naţionale în domeniu cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi cu legislaţia comunitară;
    3) asigură procesul de elaborare, analiză, monitorizare şi evaluare a documentelor de politici sectoriale, precum şi contribuie la estimarea impactului social, economic, financiar şi de altă natură al documentelor de politici;
    4) organizează şi coordonează implementarea politicilor în domeniile de competenţă, asigurînd aplicarea uniformă a legislaţiei naţionale în domeniile vizate;
    5) contribuie la identificarea, în comun cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi cu autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu partenerii sociali, a efectelor politicilor în derulare, aflate în competenţa sa;
    6) efectuează controlul asupra respectării legislaţiei în vigoare în domeniile de activitate încredinţate; generalizează practica de implementare a legislaţiei în domeniile sale de activitate şi înaintează propunerile de rigoare în vederea îmbunătăţirii acesteia;
    7) determină direcţiile prioritare de activitate şi elaborează strategii şi programe în urma evaluării situaţiei din sectorul construcţiilor şi din sectoarele aferente acestuia, identificînd problemele, riscurile şi oportunităţile pentru excluderea abaterilor constatate, prevenirea pericolelor şi ameninţărilor identificate sau valorificarea oportunităţilor apărute;
    8) asigură calitatea construcţiilor sub aspectul securităţii faţă de toate categoriile factorilor de risc - natural, tehnogen şi antropogen, precum şi sub aspectul eficienţei economice şi tehnologice (consum redus de materiale, energie, forţă de muncă la realizarea şi exploatarea obiectivelor); 
    9) exercită, prin reprezentanţii săi, atribuţiile de preşedinte şi secretar al Comisiei pentru consultări şi negocieri colective cu partenerii sociali la nivel de sector, precum şi de asigurare financiară şi tehnico-materială a activităţii Comisiei;
    10) efectuează, după caz, reformele organizatorice şi/sau economice în domeniul gestionat, conform cerinţelor economiei de piaţă;
    11) acordă asistenţă informaţională, metodologică şi consultativă tuturor autorităţilor administraţiei publice interesate de problemele din competenţa sa;
    12) cooperează cu organizaţiile internaţionale şi cu organele similare ale altor ţări în domeniul său de activitate, inclusiv prin încadrarea în organismele instituţionalizate ale acestora, în limitele competenţelor sale; examinează şi coordonează proiectele tratatelor şi ale altor documente internaţionale, poartă negocieri asupra tratatelor internaţionale în domeniul său de activitate şi le semnează în modul stabilit, prezintă propuneri privind aderarea Republicii Moldova la tratatele internaţionale; reprezintă statul în calitate de coordonator în procesul executării angajamentelor ţării, ce decurg din tratatele internaţionale în domeniul său de activitate, în proiectele realizate cu susţinere internaţională sau din surse interne; contribuie politicii de integrare europeană;
    13) participă, în limitele competenţelor funcţionale, la realizarea activităţilor de cooperare transfrontalieră în cadrul proiectelor investiţionale, precum şi de cooperare interregională în cadrul programelor internaţionale;
    14) coordonează elaborarea proiectului bugetului anual al Ministerului, şi, în caz de necesitate, înaintează propuneri privind alocarea suplimentară a mijloacelor financiare pentru acţiuni concrete, exercită controlul asupra utilizării mijloacelor bugetare conform destinaţiei;
    15) identifică necesităţile de formare a personalului angajat şi contribuie la asigurarea îmbunătăţirii capacităţilor profesionale ale acestuia;
    16) asigură crearea şi gestionarea sistemelor informaţionale şi bazelor de date în domeniile de competenţă; 
    17) antrenează mass-media, organizaţiile nonguvernamentale şi populaţia în procesul de luare a deciziilor şi de realizare a acţiunilor în domeniul său de activitate;
    18) exercită alte funcţii în domeniul său de activitate, stabilite prin lege, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului.
    Atribuţiile
    7. Pentru realizarea funcţiilor de bază ce îi revin, Ministerul exercită următoarele atribuţii:
    în domeniul amenajării şi planificării teritoriului, arhitecturii, urbanismului, proiectării, construcţiilor, producerii materialelor de construcţie şi al locuinţelor:
    1) asigură elaborarea, întreţinerea, monitorizarea, respectarea şi modificarea ulterioară a Planului naţional de amenajare a teritoriului, bazat pe sinteza politicilor şi planurilor raionale şi locale, sprijină îndeplinirea prevederilor acestuia;
    2) coordonează procesul de implementare a principiilor de dezvoltare durabilă în proiectarea urbanistică;
    3) avizează planurile urbanistice generale şi zonale, susţine şi supraveghează realizarea acţiunilor urbanistice şi de amenajare a teritoriului, inclusiv proiectele construcţiilor amplasate în zonele centrale ale municipiilor şi oraşelor, sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, zonelor de agrement de importanţă republicană, precum şi proiectele-pilot în domeniul dezvoltării şi amenajării teritoriului;
    4) coordonează şi monitorizează reconstrucţia, restaurarea şi restabilirea monumentelor de arhitectură, istorie şi cultură, care formează aspectul urbanistic al zonelor istorice pe teritoriul raioanelor, municipiilor, oraşelor, satelor şi comunelor, precum şi al complexelor arhitectonice;
    5) coordonează şi monitorizează activitatea în domeniul proiectării obiectivelor de construcţie; efectuează verificarea sau expertizarea proiectelor elaborate, precum şi expertizele tehnice ale obiectelor existente, în conformitate cu prevederile legale;
    6) asigură susţinerea metodologică a procesului investiţional, reglementează relaţiile dintre participanţii la procesul investiţional, la toate etapele de implementare a proiectelor respective;
    7) stabileşte principiile de bază ale politicii investiţionale în domeniul său de activitate şi iniţiază acţiuni de atragere a investiţiilor pentru realizarea programelor şi planurilor de acţiuni la nivel naţional; efectuează controlul privind valorificarea investiţiilor alocate, în special din bugetul de stat; coordonează asistenţa tehnică în domeniul său de activitate; elaborează, de sine stătător sau în comun cu alte instituţii, mecanisme financiar-creditare pentru realizarea programelor de dezvoltare a teritoriului;
    8) participă la fundamentarea şi coordonează, în modul stabilit, programul anual de lucrări publice finanţate din bugetul de stat şi din credite externe, contractate sau garantate de stat, generalizează şi susţine alocările bugetare anuale pentru domeniul său de activitate şi realizează funcţiile de beneficiar al obiectivelor de construcţie; elaborează şi prezintă proiecte investiţionale pentru potenţialii investitori în domeniul său de activitate;
    9) promovează implementarea noilor tehnologii, a echipamentelor, aparatelor, maşinilor, mecanismelor performante şi a noilor materiale în domeniul său de activitate; 
    10) supraveghează şi administrează proprietatea publică transmisă în gestiune întreprinderilor de stat la care este fondator, precum şi proprietatea publică a societăţilor pe acţiuni al căror capital social este integral sau parţial public, direcţionează activitatea lor în vederea impulsionării dezvoltării teritoriului;
    11) fondează, cu acordul Guvernului, întreprinderi de stat în domeniul său de activitate, le reorganizează şi le lichidează în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    12) elaborează propuneri privind restructurarea întreprinderilor şi organizaţiilor monitorizate;
    13) asigură perfectarea documentelor necesare expunerii la privatizare a întreprinderilor monitorizate sau ale căror pachete de acţiuni au fost transmise Ministerului în administrare;
    14) desemnează membrii consiliilor de administraţie şi managerii întreprinderilor de stat monitorizate, încheie contracte cu managerii; desemnează reprezentanţii statului şi propune candidaturile managerilor şi ale altor reprezentanţi în organele de conducere ale societăţilor pe acţiuni din domeniul său de activitate, în care statul deţine pachete de acţiuni (cote-părţi de proprietate);
    15) efectuează dirijarea metodologică a activităţii organelor de arhitectură din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, participă în calitate de membru al comisiei de concurs pentru selectarea conducătorilor organelor de arhitectură din teritoriu;
    16) permite, în conformitate cu legislaţia în vigoare, darea în locaţiune a proprietăţii publice de către întreprinderile monitorizate al căror capital social este integral sau majoritar public;
    17) stabileşte acţiunile principale de prevenire a proceselor geologice periculoase şi coordonează lucrările de protecţie a localităţilor, participă la cercetarea cauzelor accidentelor (surpărilor) produse la construcţii, edificii şi sistemele tehnico-edilitare, iniţiază şi supraveghează elaborarea programului de protecţie antiseismică a construcţiilor;
    18) monitorizează efectuarea controlului exercitat de serviciile monitorizate asupra elaborării documentaţiei de proiect şi deviz, calităţii documentaţiei de urbanism, materialelor de construcţie, volumelor de lucrări şi lucrărilor de construcţie, precum şi asupra lucrărilor de reconstrucţie, modernizare, renovare, consolidare, reparaţie şi restaurare;
    19) asigură condiţiile unui mediu concurenţial în domeniul dezvoltării teritoriului; elaborează documentele metodologice cu privire la desfăşurarea licitaţiilor pentru adjudecarea proiectării şi executării investiţiilor publice, precum şi referitoare la relaţiile contractuale dintre participanţii la procesul investiţional în construcţii;
    20) creează şi gestionează baza de date a documentelor normative în domeniul construcţiilor; 
    21) planifică şi organizează elaborarea şi aprobarea documentelor normative în domeniul construcţiilor şi materialelor de construcţie;
    22) elaborează şi aprobă metodologia formării preţurilor (tarifelor) în construcţii şi în industria materialelor de construcţie, organizează monitorizarea, prognozarea şi formarea preţurilor (tarifelor), elaborează principiile de bază pentru determinarea valorii de deviz a obiectelor, organizează elaborarea bazei normative pentru întocmirea devizelor şi normelor consumului de resurse pe articole de deviz; elaborează şi aprobă normele metodice unice ce ţin de estimarea valorii volumelor de proiectare în vederea optimizării cheltuielilor bugetului public;
    23) propune Ministerului Finanţelor pentru coordonare Planul de elaborare a documentelor normative, execută funcţia de coordonator general privind crearea şi distribuirea mijloacelor pentru finanţarea  sistemului de documente normative în construcţii, poartă răspundere şi efectuează controlul asupra utilizării conform destinaţiei a mijloacelor respective; stabileşte condiţiile şi modalitatea de utilizare a bazei de documente normative în construcţii, inclusiv în cadrul unor programe computerizate specializate; asigură editarea şi difuzarea documentelor normative şi a altor informaţii tehnico-normative în domeniile încredinţate prin intermediul publicaţiilor specializate;
    24) organizează şi coordonează funcţionarea sistemului calităţii în construcţii prevăzut de legislaţia în vigoare, inclusiv în domeniul construcţiei de locuinţe;
    25) organizează şi asigură desfăşurarea activităţii comisiilor de atestare tehnico-profesională a specialiştilor din domeniul construcţiilor şi amenajării teritoriului;
    26) organizează activitatea de agrementare tehnică în domeniul materialelor de construcţie, precum şi testează calitatea acestor materiale;
    27) elaborează şi promovează politica de stat în domeniul construcţiei, reconstrucţiei şi întreţinerii locuinţelor;
    contribuie la elaborarea şi implementarea politicii de asigurare cu locuinţe a păturilor socialmente vulnerabile ale populaţiei;
    elaborează şi promovează politica de asigurare cu locuinţe a tinerilor;
    [Pct.7 subpct.27) în redacţia HG859 din 21.11.11, MO203-205/25.11.11 art.941]
    28) participă la elaborarea şi realizarea programelor naţionale de construcţie a locuinţelor pentru tineri, categoriile de persoane socialmente vulnerabile; participă la finalizarea blocurilor locative de construcţie începute din fondurile statului; 
    29) elaborează, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, programe naţionale şi regionale de reabilitare a fondului locativ, implementînd principiile de eficienţă energetică a clădirilor;
    30) monitorizează, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, implementarea legislaţiei cu privire la locuinţe; 
    31) contribuie la sporirea calităţii serviciilor publice de gestionare a fondului de locuinţe, prestate de unităţile respective;
în domeniul dezvoltării regionale:
    32) elaborează, monitorizează şi evaluează implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională;
    33) gestionează Fondul naţional pentru dezvoltare regională;
    34) determină, în colaborare cu alte ministere, cu Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale şi cu consiliile regionale pentru dezvoltare, priorităţile naţionale de dezvoltare regională;
    35) propune Documentul unic de program al Dezvoltării Regionale, bazat pe planurile operaţionale, şi-l prezintă Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale pentru aprobarea planului anual de implementare;
    36) reglementează metodologic procesul de elaborare a strategiilor de dezvoltare regională şi a planurilor operaţionale;
    37) defineşte criteriile de determinare a disparităţilor de dezvoltare regională, monitorizează indicatorii acestei dezvoltări şi înaintează Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale propuneri de intervenţie;
    38) coordonează şi monitorizează, în cooperare cu consiliile regionale pentru dezvoltare, procesul de elaborare a strategiilor şi programelor regionale de dezvoltare;
    39) evaluează procesul de implementare a strategiilor de dezvoltare regională;
    40) propune mecanismul de finanţare a dezvoltării regionale;
    41) atrage mijloace financiare suplimentare pentru implementarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională;
    42) asigură lucrările de secretariat ale Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale.
    Drepturile Ministerului
    8. Ministerul este în drept:
    1) să elaboreze, să aprobe, să emită şi să modifice, în limitele stabilite prin legislaţie, acte normative, ordine, instrucţiuni în domeniul său de activitate care sînt executorii pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică; 
    2) să controleze respectarea legislaţiei în vigoare referitor la domeniul său de activitate; să înainteze propuneri privind suspendarea acţiunilor sau anularea acestora în cazul constatării unor abateri de la normele şi standardele în vigoare;
    3) să efectueze controlul administrativ de oportunitate a actelor autorităţilor administraţiei publice ce ţin de domeniile de activitate ale Ministerului şi să înainteze, în modul stabilit, propuneri de suspendare a lor, dacă ele contravin legislaţiei în vigoare;
    4) să avizeze şi să coordoneze actele normative ale autorităţilor publice în problemele vizînd domeniul său de activitate;
    5) să stabilească, în comun cu alte autorităţi publice centrale şi locale, modul de elaborare, avizare, expertizare şi aprobare a documentelor normative ce ţin de domeniul său de activitate;
    6) să antreneze, în modul stabilit, la examinarea problemelor ce ţin de competenţa sa, specialişti din ministere, alte autorităţi administrative centrale, autorităţi ale administraţiei publice locale, asociaţii, întreprinderi, instituţii şi organizaţii, precum şi experţi netitulari;
    7) să organizeze licitaţii şi concursuri pentru proiectarea şi valorificarea investiţiilor publice, pentru realizarea obiectivelor privind parteneriatul public-privat, să ţină evidenţa tuturor licitaţiilor desfăşurate în domeniul construcţiilor, să depisteze încălcările admise în cadrul acestora;
    8) să instituie în cadrul Ministerului grupuri de lucru, comitete tehnice, comisii şi consilii în domeniile sale de activitate; să creeze, cu acordul Guvernului, grupuri de lucru interministeriale; să convoace consfătuiri intersectoriale în problemele ce ţin de competenţa sa;
    9) să negocieze şi să încheie, în modul stabilit, tratate interdepartamentale cu autorităţile publice centrale din străinătate pentru soluţionarea problemelor puse în sarcina sa;
    10) să delege în străinătate specialişti din cadrul Ministerului şi unităţilor subordonate;
    11) să solicite şi să obţină  de la autorităţile publice centrale şi locale, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile înregistrate pe teritoriul ţării informaţiile necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale;
    12) să solicite autorităţilor publice centrale şi locale avize, opinii în soluţionarea problemelor ce ţin de competenţa sa;
    13) să instituie, potrivit competenţelor sale, comisii de stat pentru recepţia obiectelor finalizate şi să aprobe actele corespunzătoare.

III. Organizarea activităţii Ministerului 

    Conducerea
    9. Ministerul este condus de ministru, numit în şi eliberat din funcţie conform Constituţiei Republicii Moldova şi Legii cu privire la Guvern.
    10. Ministrul are trei viceminiştri, numiţi în şi eliberaţi din funcţie la propunerea ministrului. Viceminiştrii se subordonează nemijlocit ministrului şi organizează activitatea în cadrul Ministerului, în limitele atribuţiilor stabilite.
    [Pct.10 modificat prin HG796 din 04.12.09, MO180/08.12.09 art.880]
    11. Ministrul:
    1) poartă răspundere pentru realizarea funcţiilor şi atribuţiilor Ministerului, asigură executarea legilor, hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, inclusiv a prevederilor prezentului Regulament;
    2) delimitează sarcinile şi atribuţiile şi stabileşte responsabilităţile viceminiştrilor, secretarului de stat, şefilor de direcţii şi de secţii ale Ministerului, administratorilor instituţiilor şi organizaţiilor din subordine;
    [Pct.11 subpct.2) modificat prin HG155 din 28.02.13, MO53-59/07.03.14 art.170]
    3) aprobă şi modifică, în cadrul efectivului-limită şi structurii organizatorice, aprobate de Guvern, statele de personal ale aparatului central al Ministerului;
    4) poartă răspundere personală pentru folosirea raţională a mijloacelor financiare ale Ministerului, pentru integritatea bunurilor materiale, autenticitatea indicilor economici generali;
    5) aprobă regulamentele subdiviziunilor din cadrul Ministerului şi statutele întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor monitorizate, desemnează, în numele Guvernului, consiliile de administrare ale acestora;
    6) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu, în condiţiile legii, ale funcţionarilor publici; angajează şi concediază personalul aparatului central al Ministerului, precum şi administratorii întreprinderilor monitorizate şi încheie contractele respective cu aceştia;
    7) numeşte în şi eliberează din funcţie şeful Inspecţiei de Stat în Construcţii;
    8) emite ordine privitor la atribuţiile Ministerului. În lipsa ministrului, ordinele sînt emise în numele acestuia de unul din viceminiştri;
    9) propune Guvernului spre aprobare componenţa nominală a Colegiului Ministerului, convoacă şi prezidează şedinţele acestuia;
    10) aprobă planurile tematice, anuale şi de perspectivă de cercetare ştiinţifică, aprobă programele şi planurile tematice anuale de elaborare a documentelor normative în domeniile de referinţă, finanţate din mijloacele speciale;
    11) reprezintă interesele Ministerului în relaţiile cu organele de stat, cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din alte state, cu autorităţile şi organismele internaţionale şi cu autorităţile similare din alte ţări;
    12) aprobă, în comun cu alte ministere şi autorităţi administrative centrale, ordine, regulamente, norme, instrucţiuni pentru domeniile de activitate ale Ministerului, care sînt obligatorii pentru toate autorităţile administraţiei publice şi agenţii economici din domeniu;
    13) exercită alte atribuţii prevăzute de lege.
    111. Conform ordinului ministrului privind stabilirea domeniilor de activitate, viceministrul:
    1) participă la determinarea obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Ministerului în domeniile de care este responsabil;
    2) coordonează elaborarea programelor şi a planurilor de activitate a Ministerului, a rapoartelor despre realizarea lor referitor la domeniile de care este responsabil;
    3) propune ministrului iniţierea proiectelor de acte legislative şi normative în domeniile de care este responsabil;
    4) exercită împuternicirile ministrului de conducere a Ministerului în cazul lipsei acestuia sau al imposibilităţii exercitării de către ministru a împuternicirilor sale, fapt despre care se înştiinţează Prim-ministrul;
    5) participă la şedinţele Guvernului, cu drept de vot consultativ, în cazul în care este delegat de către ministru şi în alte cazuri stabilite de legislaţie;
    6) la indicaţia ministrului, reprezintă Ministerul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    7) exercită şi alte atribuţii delegate de către ministru.
    [Pct.111 introdus prin HG155 din 28.02.13, MO53-59/07.03.14 art.170]
    112. În cadrul Ministerului activează un secretar de stat cu statut de funcţionar public de conducere de nivel superior, numit în funcţie pe criterii de profesionalism în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Secretarul de stat asigură realizarea legăturilor funcţionale dintre conducerea Ministerului şi corpul de funcţionari publici, precum şi dintre subdiviziunile aparatului central al Ministerului, avînd următoarele atribuţii:
    1) asigură elaborarea calitativă a programelor şi planurilor Ministerului;
    2) elaborează şi propune căile de realizare a obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Ministerului;
    3) coordonează activitatea subdiviziunilor aparatului central al Ministerului în vederea realizării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a Ministerului;
    4) coordonează activitatea structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului şi asigură conlucrarea operativă dintre ministru şi conducătorii acestora;
    5) realizează legătura funcţională dintre subdiviziunile interne ale aparatului central al Ministerului şi structurile organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului; 
    6) asigură monitorizarea şi evaluarea executării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a Ministerului, precum şi raportarea privind implementarea acestora;
    7) urmăreşte executarea actelor legislative şi normative care au fost iniţiate de Minister;
    8) asigură elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative, este responsabil de calitatea lor sub aspectul respectării cerinţelor legale privind elaborarea, fundamentarea, avizarea, consultarea publică, expertiza şi definitivarea acestora;
    9) asigură avizarea proiectelor de acte legislative şi normative care au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate Ministerului, elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice;
    10) exercită şi alte atribuţii de serviciu şi responsabilităţi încredinţate de ministru.
    [Pct.112 introdus prin HG155 din 28.02.13, MO53-59/07.03.14 art.170]
    Aparatul conducătorului
    12. Pe lîngă ministru funcţionează cabinetul ministrului.

    Organul colegial

    13. În cadrul Ministerului se constituie şi funcţionează Colegiul Ministerului (în continuare - Colegiul), alcătuit din 11 persoane: ministrul (preşedinte al Colegiului), viceminiştri, responsabili din aparatul central, conducători ai subdiviziunilor monitorizate de Minister, reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor publice şi ale organizaţiilor obşteşti de profil.
    14. Componenţa nominală a Colegiului este aprobată de Guvern, la propunerea ministrului.
    15. În activitatea sa Colegiul se conduce de regulamentul intern, aprobat de ministru. Deciziile Colegiului se pun în aplicare prin ordinul ministrului.
    Structura
    16. Structura aparatului central şi efectivul-limită ale Ministerului se aprobă de Guvern, la propunerea ministrului.
    Corespondenţa
    17. Corespondenţa Ministerului este semnată de ministru şi de viceminiştri. Semnăturile pe actele oficiale ale Ministerului pot fi aplicate de ministru şi viceminiştri în următoarele forme: semnătură personală, semnătură digitală.
    Colaborarea în cadrul consiliilor, comisiilor şi grupurilor de lucru
    18. În scopul elaborării strategiilor de dezvoltare în domeniul său de activitate, precum şi pentru aplicarea celor mai noi realizări ale ştiinţei şi tehnicii naţionale şi mondiale, pe lîngă Minister funcţionează Consiliul arhitectural-urbanistic republican şi Consiliul tehnico-ştiinţific de stat în construcţii. Regulamentele consiliilor se examinează şi se aprobă de Colegiul Ministerului.
    19. Ministerul colaborează cu alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi ale administraţiei publice locale, cu societatea civilă şi cu organismele internaţionale.
    20. În cadrul Ministerului, prin ordinul ministrului,  pot fi create comisii şi grupuri de lucru pentru examinarea şi soluţionarea unor chestiuni specifice.
    21. La lucrările comisiilor şi grupurilor de lucru pot fi antrenaţi specialişti din diverse domenii.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.662
din 10 noiembrie  2009

 

STRUCTURA
aparatului central al Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Construcţiilor

    1. Conducerea ministerului
    2. Cabinetul ministrului (cu statut de serviciu)
    3. Secţia audit intern
    4. Direcţia generală  arhitectură, construcţii şi locuinţe, inclusiv:
    Direcţia arhitectură, proiectări, urbanism şi amenajarea teritoriului
    Direcţia construcţii, materiale de construcţie şi tehnologii moderne
    Direcţia locuinţe 

    5. Direcţia generală dezvoltare regională, inclusiv:
    Direcţia politică şi cooperare regională 
    Direcţia relaţii cu instituţiile de dezvoltare regională
    Secţia statistică regională 

    6. Direcţia reglementări tehnico-economice 
    7. Secţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
    8. Direcţia relaţii internaţionale şi atragerea investiţiilor
    9. Direcţia juridică
    10. Secţia resurse umane
    11. Direcţia financiară, inclusiv: 
    Secţia gospodărire
    12. Serviciul secretariat
    [Anexa nr.2 modificată prin HG859 din 21.11.11, MO203-205/25.11.11 art.941]

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.662
din 10 noiembrie  2009

LISTA
instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor de stat monitorizate
de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

    I. Instituţii finanţate din bugetul de stat
    Inspecţia de Stat în Construcţii
    II. Întreprinderi, organizaţii şi instituţii care funcţionează în regim de autogestiune
    A. Institute de proiectări, cercetări şi servicii
    Î.S. Institutul Naţional de Cercetări şi Proiectări în Domeniul Amenajării Teritoriului, Urbanismului şi Arhitecturii "URBANPROIECT" (cu funcţii teritoriale)
    Î.S. Institutul de Stat de Proiectare "RURALPROIECT" 
    Î.S. Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM"
    Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor"
    Î.S. „Serviciul Asistenţă Beneficiari la Obiectele Sociale" 
    B. Întreprinderi
    Întreprinderea de Stat Specializată de Executare a Lucrărilor de Explozie "INMEX"
    Î.S. „Cariera de pietriş şi nisip din Cernăuţi", Ucraina
    Î.S. „Mina de piatră din Mileştii Mici" 
    C. Instituţii de instruire
    Î.S. „Centrul de Instruire "Inmacom-Didactic"
    D. Organizaţii prestatoare de servicii

     Î.S. Sanatoriul-Preventoriu de Bază "Constructorul"

     Î.S. „Centrul de Cultură Populară "Veselia"

     Agenția de Dezvoltare Regională Nord

     Agenția de Dezvoltare Regională Centru

     Agenția de Dezvoltare Regională Sud

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr.662
din 10 noiembrie  2009

LISTA
societăţilor pe acţiuni în care pachetul de acţiuni ale 
statului este administrat de Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Construcţiilor

    I. Întreprinderi de construcţii
    Societatea pe Acţiuni „Execond", mun. Chişinău
    Societatea pe Acţiuni „Lucomont", mun. Chişinău
    Holdingul „Monttehsan", mun. Chişinău
    Societatea pe Acţiuni „Arhproiect", mun. Chişinău  
    II. Întreprinderi de producere a materialelor de construcţie
    Societatea pe Acţiuni „Ceramica-T", or. Taraclia
    III. Întreprinderi prestatoare de servicii comunale
    Societatea pe Acţiuni „Locuinţa-Bălţi", mun. Bălţi
    IV. Societatea pe Acţiuni „Stadionul Republican"

 
Arrow Prev

              

                           
                   
                   

                                                         

Arrow Next
      Ridică sus
Telefon de încredere:
(+373 22) 20-45-76
Tel.:(+373 22) 20-45-81
Fax: (+373 22) 22-07-48
  Adresa: MD-2005 mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9

Total vizitatori: 1719945 | Vizitatori ieri: 1379 | azi: 204 | Online: 50


Servicii