Prima       Contact       Harta
Actualizat la: 16.11.2017
 Facebook        Youtube         Flux RSS         Widget Informer      

Prima   -  Minister   -  Structura ministerului   -  Atribuţiile subdiviziunilor

Atribuţiile subdiviziunilor

»»  Atribuţiile subdiviziunilor

Secretarul de Stat :

    1) asigură elaborarea calitativă a programelor şi planurilor Ministerului;

    2) elaborează şi propune căile de realizare a obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Ministerului;
    3) coordonează activitatea subdiviziunilor aparatului central al Ministerului în vederea realizării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a Ministerului;
    4) coordonează activitatea structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului şi asigură conlucrarea operativă dintre ministru şi conducătorii acestora;
    5) realizează legătura funcţională dintre subdiviziunile interne ale aparatului central al Ministerului şi structurile organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului; 
    6) asigură monitorizarea şi evaluarea executării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a Ministerului, precum şi raportarea privind implementarea acestora;
    7) urmăreşte executarea actelor legislative şi normative care au fost iniţiate de Minister;
    8) asigură elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative, este responsabil de calitatea lor sub aspectul respectării cerinţelor legale privind elaborarea, fundamentarea, avizarea, consultarea publică, expertiza şi definitivarea acestora;
    9) asigură avizarea proiectelor de acte legislative şi normative care au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate Ministerului, elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice;
    10) exercită şi alte atribuţii de serviciu şi responsabilităţi încredinţate de ministru.

Direcția generală dezvoltare regională   

DGDR implementează politicii regionale a statului prin planificarea şi coordonarea activităților de dezvoltare regională, asigură funcţionalitatea cadrului instituţional şi a mecanismului de finanţare a dezvoltării regionale. De asemenea, DGDR monitorizează procesul de implementare a activităților de dezvoltare regională și realizează o evaluare a impactului activităţilor de dezvoltare regională. Direcția activează bazîndu-se pe legislaţia în vigoare, Regulamentul MDRC şi alte reglementări şi proceduri administrative interne și este structurată în:

Direcţia politică şi cooperare regională

DPCR este responsabilă pentru implementarea politicii regionale a statului prin planificarea şi coordonarea activităţilor de dezvoltare regională. Printre principalele activităţi ale Direcţiei se enumără:

-         Determinarea priorităţilor naţionale de dezvoltare regional în colaborare cu alte autorităţi ale administraţiei publice central

-         Ajustarea cadrului normativ existent în domeniul dezvoltării regionale în conformitate cu legislaţia în vigoare

-         Elaborarea, monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională

Direcţia relaţii cu instituţiile de dezvoltare regională are rolul de a asigura gestionarea Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională şi a acorda suport metodologic şi consultativ Agenţiilor de dezvoltare regională în vederea implementării politicii de dezvoltare regională la nivel de regiune, inclusiv în domeniile: organizarea monitorizarea activităţii agenţiilor; managementul ciclului de proiecte (identificarea, dezvoltarea şi implementarea proiectelor); achiziţii publice, management financiar (elaborarea, aprobare şi executare a bugetului agenţiilor), monitorizarea valorificării de către ADR a mijloacelor planificate pentru implementare a proiectelor, conlucrării cu partenerii de dezvoltare, ş.a.

Secţia statistică regională are rolul de a monitoriza procesul de implementare a activităţilor de dezvoltare regională şi de a evalua impactul activităţilor de dezvoltare regională.

Direcția generală arhitectură, construcții și locuințe coordonează şi promovează politicile în domeniul arhitecturii, proiectării, urbanismului şi amenajării şi planificării teritoriului, problemelor tehnice ale construcţiilor şi industriei materialelor de construcţii, de acreditare, certificare şi agrementare tehnică în construcţii, activităţilor privind managementul calităţii, implementării tehnologiilor moderne şi producerii materialelor de construcţii competitive, precum şi chestiunilor în domeniul locuinţelor.  Direcția este structurată în:

Direcţia arhitectură, proiectări, urbanism şi amenajarea teritoriului asigură elaborarea, întreţinerea, monitorizarea, respectarea şi modificarea ulterioară a Planului naţional de amenajare a teritoriului, bazat pe sinteza politicilor şi planurilor raionale şi locale, sprijină îndeplinirea prevederilor acestuia. De asemenea, direcţia coordonează procesul de implementare a principiilor de dezvoltare durabilă în proiectarea urbanistică precum şi avizează planurile urbanistice generale şi zonale, susţine şi supraveghează realizarea acţiunilor urbanistice şi de amenajare a teritoriului, inclusiv proiectele construcţiilor amplasate în zonele centrale ale municipiilor şi oraşelor, sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, zonelor de agrement de importanţă republicană, precum şi proiectele-pilot în domeniul dezvoltării şi amenajării teritoriului.

Direcţia construcţii, materiale de construcţie şi tehnologii moderne promovează implementarea noilor tehnologii, a echipamentelor, aparatelor, maşinilor, mecanismelor performante şi a noilor materiale în domeniul său de activitate, precum şi participă la planificarea şi organizează elaborarea şi aprobarea documentelor normative în domeniul construcţiilor, materialelor de construcţie şi locuinţelor. De asemenea, direcţia monitorizează activitatea de atestare tehnică profesională a specialiștilor în construcții, activitatea de agrementare tehnică în domeniul materialelor de construcţie, activitatea de înregistrare a avizelor de verificare, avizelor tehnice și rapoartelor de expertiză.

Direcţia locuinţe elaborează şi promovează politica de stat în domeniul construcţiei, reconstrucţiei şi întreţinerii locuinţelor; contribuie la elaborarea şi implementarea politicii de asigurare cu locuinţe a păturilor socialmente vulnerabile ale populaţiei. Totodată, direcţia participă la elaborarea şi realizarea programelor naţionale de construcţie a locuinţelor pentru tineri, categoriile de persoane socialmente vulnerabile; participă la finalizarea blocurilor locative de construcţie începute din fondurile statului, precum şi elaborează, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, programe naţionale şi regionale de reabilitare a fondului locativ, implementînd principiile de eficienţă energetică a clădirilor.

Direcţia relaţii internaţionale şi atragerea investiţiilor este responsabilă de realizarea politicii ministeriale cu privire la programele şi proiectele investiţionale, coordonarea relaţiilor cu organizaţiile internaţionale, activităţile legate de integrarea europeană a Republicii Moldova, precum şi asigurarea serviciilor protocolare în limita de competenţă a Ministerului.

Direcţia juridică asigură juridic activitatea MDRC, desfăşoară acţiuni ce ţin de perfecţionarea legislaţiei RM, reglementează problemele ce ţin de competenţa ministerului şi participă la îmbunătăţirea calităţii proiectelor de acte normative. De asemenea, direcţia aplică politica statului în domeniile: legislaţiei muncii, construcţiilor, învăţămîntului cu profil în domeniul construcţiilor, lucrărilor publice, urbanismului, amenajării teritoriului, industriei materialelor de construcţii, locuinţelor şi dezvoltării regionale.

Secţia resurse umane asigură administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi implementarea în minister a procedurilor de personal. În acest context, subdiviziunea organizează şi desfăşoară procedurile privind ocuparea funcţiilor vacante, elaborează planul anual de dezvoltare profesională a angajaţilor, ţine evidenţa personalului angajat, etc.

Direcţia financiară asigură organizarea corectă a evidenţei contabile în conformitate cu legislaţia în vigoare, controlează utilizarea corectă a mijloacelor financiare alocate, etc.

Secţia Secretariat reglementează elaborarea, circuitul şi soluţionarea documentelor, precum şi recepţionează, prelucrează şi ţine evidenţa documentelor parvenite la Minister. Totodată, asigură, funcţionarea unui sistem unic de perfectare a documentelor.

Secţia audit intern efectuează auditul intern în cadrul unităţilor structurale pentru a evalua sistemul de management financiar şi control intern şi oferă recomandările de rigoare, precum şi urmăreşte implementarea recomandărilor oferite.

Serviciul de presă asigură comunicarea eficientă a instituţiei cu publicul, reprezentanţii societăţii civile şi cu mijloacele de informare în masă, în vederea informării operative, veridice şi complete a societăţii despre activitatea MDRC.

În acest context, Serviciul de presă asigură accesul publicului la informaţia oficială din cadrul ministerului privind domeniile de activitate, politicile publice sectoriale iniţiate, aprobate, lansate şi realizate, în conformitate cu priorităţile strategice naţionale. De asemenea, Serviciul oferă suport informaţional şi consultativ reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă privind evenimentele organizate şi desfăşurate de minister sau cu suportul specialiştilor din instituţie, examinează şi oferă răspunsuri la solicitările de informaţie adresate.

 

 

 

 


 
Arrow Prev

              

                           
                   
                   

                                                         

Arrow Next
      Ridică sus
Telefon de încredere:
(+373 22) 20-45-76
Tel.:(+373 22) 20-45-81
Fax: (+373 22) 22-07-48
  Adresa: MD-2005 mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9

Total vizitatori: 1754197 | Vizitatori ieri: 1292 | azi: 492 | Online: 34


Servicii